terug
next
Westhoekagenda

Opening WZC 't Hoge

A A A
25 oktober 2013 - Alveringem
Op 25 oktober 2013 om 17 uur werd het nieuwe woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf ’t Hoge officieel geopend door Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen. De openingsplechtigheid volgde ruim een maand na de verhuis die plaats vond op 10 september 2013 en waarop meer dan 1.500 mensen een kijkje kwamen nemen. Op 10 september verhuisden 63 bewoners van het vroegere rusthuis Clep naar hun nieuwe woonst in de Schooldreef te Alveringem.

thoge

Het programma van de opening zag er als volgt uit:
 • 17.00u onthaal van de genodigden
 • 17.30u Verwelkoming door Steve Lansens, OCMW-secretaris, gevolgd door de toespraken van
  • Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
  • Luc Gryson, directeur woonzorgcentrum
  • Gerard Liefooghe, burgemeester
  • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin
 • 18.15u plechtige opening
 • Aansluitend rondleiding en uitgebreide receptie
 • Muzikale omlijsting door Pidrac
Woonzorgcentrum ’t Hoge bestaat uit een wooncomplex voor 16 dementerende ouderen vanuit de filosofie van genormaliseerd kleinschalig wonen, drie aanleunwoningen voor twee personen en een zorgkern voor 50 bewoners, verdeeld in drie leefgroepen. In totaal 72 woongelegenheden waarvan er 3 voorbehouden zijn voor kortverblijf. In de paar weken die volgden na de verhuis zijn alle kamers volzet en is er al een behoorlijke wachtlijst.

De bouwwerken voor dit nieuw woonzorgcentrum zijn gestart in augustus 2011 en zijn in een termijn van amper twee jaar afgerond. VK STUDIO uit Roeselare en ANTWERPSE BOUWWERKEN waren respectievelijk ontwerper en aannemer. Aannemer VANDEN BROECKE uit Wulpen nam de
buitenaanleg voor zijn rekening.

Het oude rusthuis Clep wordt vanaf 2014 voor een periode van ongeveer twee jaar verhuurd aan vzw Havenzate uit Veurne, omwille van verbouwingswerken. Een vijftiental bewoners zullen er hun intrek nemen.

Westhoek.be was erbij op de opening:
 
DSC_9525

DSC_9526

Een opening, dat verdient een bloemetje.

DSC_9527

Steve Lansens, secretaris van het OCMW Alveringem, leidde alles in goede banen.

DSC_9528

Een bomvolle zaal.

DSC_9529

DSC_9530

En nog heel wat mensen stonden recht.

DSC_9531

DSC_9532

DSC_9535

Karolien Avonture, OCMW-voorzitter, was de eerste spreker.

DSC_9536

Hierbij de tekst van haar toespraak:

"Geachte heer minister,
Geachte heer gedeputeerde en mevrouw de volksvertegenwoordiger
Collega’s van het schepencollege, de OCMW-raad en de gemeenteraad
Beste genodigden,
 
Wat voor ons jaren geleden, in 1999 om precies te zijn, begon met de opmaak van een zorgstrategisch plan om WZC Clep te Hoogstade te verbouwen, heeft een heel andere wending genomen. De toenmalige minister van Welzijn Mieke Vogels, aangestuurd door de commissie Zorgstrategie voor oudervoorzieningen, dacht daar helemaal anders over en aanvaardde het plan om de noodzakelijke verbouwingen uit te voeren niet. Reden: De ligging moest beter geïntegreerd worden in de woonkern van Alveringem. Natuurlijk vonden wij dit toen absurd. Een andere locatie dan Hoogstade betekende een nieuw complex, dus veel geld. Wijlen burgemeester Quaghebeur was vooral bezorgd of Alveringem dit wel zou kunnen betalen.

Mijn voorganger, ere-voorzitter Wilfried Laureys begon met zijn bestuur,  de toenmalige secretaris Jo Sclep en directeur Jean Vandorpe, opnieuw.
In 2003 aanvaardde minister Byttebier het nieuwe ZSP wel en kwam de locatie in de Schooldreef als beste naar boven. De locatie was één iets, het concept en de financiering een ander paar mouwen.  Het OCWM koos in 2005 voor financiering met projectbeheer met het toenmalige Dexia, olv Christian Vuerstaek. Dexia is Belfius geworden, Christian is gelukkig wel gebleven.

Een bouwteam, bestaande uit de OCMW-raadsleden en dat over de partijgrenzen heen, dacht na over het concept waar leefgroepen en kleinschalig genormaliseerd wonen centraal zouden staan. Uit de wedstrijd voor het concrete ontwerp, die werd uitgeschreven, werd  VK Studio o.l.v. Ruben Deprez weerhouden

Na enkele jaren van bestemmingswijziging van het terrein, aanvragen van vergunningen, opmaak van het technisch financieel plan, gaf VIPA onder uw ministerschap, minister Vandeurzen in sept 2009 eindelijk principieel akkoord tot het bouwen van een nieuw woonzorgcentrum. Ondertussen was wel de provinciale subsidie van 15% weggevallen, wat een tegenvaller was voor Alveringem.

2 jaar later, we zijn dan al eind juni 2011, vatte Antwerpse Bouwwerken, die instond voor de algemene aanneming  met projectmanager Hendrik Eerens, de werken aan. Beste Hendrik, maar ook Gino, die hier werfleider was: toen jullie zeiden dat AB in 2013 het gebouw zouden opleveren en ook zouden verhuizen, moeten we toegeven dat we in ons binnenste daar het onze van dachten. Wij kregen ongelijk, want ondertussen wonen onze bewoners hier al sedert 10 september.

In naam van het OCMW-bestuur wil ik heel het team van Antwerpse bouwwerken, maar ook de verschillende onderaannemers en  nevenaannemers bedanken voor de vlotte samenwerking maar vooral ook voor de professionele aanpak om dit binnen de 2 jaar te klaren.
Veel lof gaat ook naar het architectenbureau VK Studio.

Ruben, 6 weken geleden hadden we hier opendeur, met meer dan 1500 bezoekers, die lovend waren over de ruimte en het licht in het gebouw. Jij en ook de andere mensen van het architectenbureau VK Studio zijn er in geslaagd om een WZC te ontwerpen, dat past in een landelijke omgeving als Alveringem. 2 bouwlagen met een zadeldak, geven het gevoel dat we binnenkomen in een groot huis, waar de ruime kamers en de lichtinval in de leefgroepen, de keuze van kleuren en meubilair,  weer een huiselijk gevoel aan onze bewoners geven. Proficiat voor jou en je team.

In 1999 toen alles begon, maakte ik deel uit van de gemeenteraad. 14 jaar later, dus 14 jaar wijzer en vooral ouder, moet ook ik toegeven (en ik denk dat ik niet alleen ben) dat de visie om een ouderenvoorziening te integreren in een dorp, een heel doordachte keuze was. Deze locatie in Alveringem, gelegen tussen 2 dorpsscholen, elk op 500 m hier vandaan,  en met hiernaast een woonwijk met jonge gezinnen, zorgen ervoor dat jong en oud met elkaar in contact komen. De aanleg van dit domein nodigt echter ook onze bewoners, die nog wat meer mobiel zijn, uit om te wandelen langs de paden die op de site aangelegd zijn en ons centrum verbinden met het dorp. En wees maar zeker dat ze er graag gebruik van maken. Maar ook de kinderen in de buurt, en mijn jongste is daar ook bij, hebben de weg al gevonden en fietsen doorheen het domein naar school.
In die zin zullen wij als bestuur het contact tussen jong en oud verder stimuleren en worden er speeltoestellen en heuvels voorzien op de site, dichtbij de woonwijk de Knibbehoek.

De dienst animatie zal ook in de toekomst nog meer samenwerken met de plaatselijke scholen zoals dinsdag laatst toen de vrije basisschool hier kwam optreden, de bewoners genoten van de muziek en ook de kinderen vonden het leuk..

FINANCIERING

De bouw van dit woonzorgcentrum was voor een kleine gemeente als Alveringem, een hele uitdaging. Dit project kostte 11 miljoen euro. VIPA subsidieerde hiervan 5 miljoen euro.

De gemeente legde een spaarpot aan van 770 000 euro. Belastingen verhogen was geen optie, we zijn al bij de hoogste in Vlaanderen.
Dankzij de ongeveer 250 ha gronden, die het OCMW in eigendom had, geschonken door wijlen Jozef Clep, kunnen wij zo’n project aan. We blijven deze man heel dankbaar en straks krijgt hij de nodige eer op de officiële gedenkplaat.  Met de visie dat landbouwgrond omgezet werd in ander patrimonium bestemd voor onze ouderen, wat uiteindelijk de missie is van een ocmw,  werd in 2011  de beslissing genomen om een aantal van deze gronden te verkopen. In eerste instantie kregen de zittende pachters de kans om te kopen. Daarna werd stapsgewijs verder verkocht met gronden die vrij kwamen van pacht wegens het behalen van de leeftijdsgrens van 65 jaar, zonder opvolgers.

Voor de financiering van dit woonzorgcentrum zal ongeveer 100 ha verkocht zijn. Wij blijven dus 150 ha behouden : het is niet de bedoeling om de actieve landbouwer zijn bestaan te ontnemen en bovendien, landbouwgrond is zeer waardevast, het blijft voor ons een veilige spaarpot.
 
PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Op 10 september jongstleden zijn wij verhuisd. Dit WZC biedt plaats aan 69 bewoners en 3 kortverblijven. En net zoals de andere woonzorgcentra zijn alle plaatsen bezet en is ook bij ons de vraag groter dan het aanbod. Ook wij moeten heel wat mensen weigeren, waarbij de meest zorgbehoevenden voorrang krijgen en minder zorgbehoevenden op wachtlijsten komen.

De visie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen mbv van allerhande voorzieningen zoals mantelzorg en thuisverpleging, .. belet niet dat heel wat van deze mensen, hun huis te groot vinden, te afgelegen wonen  en het voor hen een geruststelling zou zijn als ze weten dat als je dicht bij een woonzorgcentrum woont, je op een knop kunt duwen en er snel  iemand zal zijn om te helpen.  Dit is voor ons OCMW-bestuur één van de uitdagingen tijdens deze legislatuur om ook andere woonvormen zoals zorgflats, bejaardenwoningen of assistentiewoningen te kunnen aanbieden in de buurt van dit WZC.

Met behulp van de provincie werd alvast een masterplan uitgedokterd voor een zo goed mogelijke uitbouw van deze zorgsite. De vraag naar een dagverzorgingscentrum, ook hier in Alveringem, wordt steeds groter. Momenteel hebben wij een erkenning voor 5 plaatsen. De combinatie met een seniorie, omwille ook van de financiële haalbaarheid, zijn mogelijke denkpistes voor deze legislatuur.

Het plan is alvast om vanaf 2014 in het WZC de mogelijkheid te voorzien om  warme maaltijden aan te bieden voor de senioren van onze gemeente. Ook het animatieprogramma zal op geregelde tijdstippen worden uitgebreid voor deze groep mensen.
 
Mij rest alleen nog de aangename taak om een aantal mensen speciaal te bedanken:in het bijzonder mijn voorgangers ere-voorzitter Wilfried Laureys en gewezen voorzitter Joachim Vanspeybrouck voor de voorbereiding en voor de opvolging van dit mooie concept. De OCMW-raadsleden van deze en van de vorige legislaturen, alsook de collega’s van het schepencollege en de gemeenteraad, voor het steunen van dit project en meehelpen uitwerken van het concept. Onze vorige secretaris, Jo Sclep en directeurs Jean Vandorpe en Dries Crombez, voor het vele voorbereidende werk. Het doet me veel plezier jullie hier aanwezig te zien.

Directeur Luc Gryson, secretaris Steve Lansens, burgemeester Gerard Liefooghe en het bouwteam, omdat jullie de voorbije 2 jaar heel intensief, de bouw hebben opgevolgd. De personeelsleden van het OCMW maar ook van de gemeente voor hun dagdagelijkse inspanningen voor onze bewoners, bij de verhuis en onderhoud van het domein. De kunstenaars Francien Maes en Hans De Pelsmaecker, die de kunstwerken ontwierpen, die hier ingeplant werden op het domein. Narcise en haar gezin voor de muzikale omlijsting.

Tenslotte de vele vrijwilligers op wie onze bewoners steeds kunnen rekenen. Samen met de paramedici uit de omgeving en de stagescholen uit de regio worden zij uitgenodigd om vrijdag 13 december op een ontmoetingsmoment n.a.v. de ingebruikname van WZC ‘t Hoge
 
Voor mij is het afgelopen jaar als OCMW- voorzitter, een unieke ervaring geweest om de bouw van zo’n groot complex te kunnen meevolgen. Dit had ik 14 jaar geleden toen ik gemeenteraadslid en later OCMW-raadslid was en mee de krijtlijnen hielp uitzetten, nooit durven denken.
Ik ben dan ook heel fier om dit  mooie project aan u officieel te kunnen voorstellen.

Ik dank u."

DSC_9538

Pidrac zorgde voor de muziek tussen de verschillende sprekers.

Directeur Luc Gryson had het over de huis van mensen en medewerkers.

DSC_9541

Burgemeester Gerard Liefooghe trok zelf 2 x naar Brussel voor het dossier.

DSC_9542

DSC_9544

Een van de bewoners was er ook bij.

DSC_9545

Minister Jo Vandeurzen was de laatste spreker: "Als ik hier de kinderen zie voorbij fietsen, dan denk ik dat jullie heel goed geslaagd zijn in het opzet om het woon- en zorgcentrum te integreren in de omgeving. Want heel senioren willen nog actief deelnemen aan het leven in hun buurt."

DSC_9547

DSC_9548

DSC_9549

De officiële onthulling van de gedenkplaat.

DSC_9552

DSC_9553

DSC_9554

Iedereen op de foto.

DSC_9556

En dan namen we een kijkje in het nieuwe centrum.

DSC_9557

Elke bewoner heeft zijn/haar foto op de deur.

DSC_9558

DSC_9559

DSC_9561

DSC_9562

Maurice mocht de minister en de rest van de delegatie ontvangen.

DSC_9563

DSC_9564

DSC_9565

Ook de andere aanwezigen kregen een rondleiding.

DSC_9568

DSC_9569

Terwijl anderen aan de bar bleven voor de receptie.

DSC_9570

DSC_9571

DSC_9572

Ook het VTI Veurne werkte mee aan het nieuwe centrum met deze kast.

DSC_9573

DSC_9574

Er is ook een kapel voorzien in het nieuwe centrum.

DSC_9576

En ook de oppositie was op de afspraak.

DSC_9577

DSC_9578

DSC_9579

Het nieuwe centrum ligt op loopafstand van het centrum van Alveringem.

DSC_9582
Pagina aangemaakt door Westhoek.be.
>